Menu

Pomocník pre odborárov

Absencia

Ak neprídete do práce a nemáte ani doklad od lekára („pečko") na doloženie neprítomnosti, zamestnávateľ vám dá neospravedlnenú absenciu, čo má vplyv na dovolenkovú aj vianočnú prémiu. Ak máte v sledovanom období absenciu, strácate nárok na prémiu. V prípade, ak vám nechcú uznať péčko a ste členom odborov, kontaktujte nás.

Dovolenka

Aktuálne vám môže zamestnávateľ nariadiť dovolenku 7 dní vopred, pri starej dovolenke je to len 2 dni vopred. Lehota môže byť skrátená len ak s ňou súhlasíte, čiže po dohode oboch strán. Ak žiadate dovolenku vy, nie je žiadna lehota, koľko dopredu máte alebo musíte žiadať. Keďže podľa Zákonníka práce s celou dovolenkou disponuje zamestnávateľ, potrebujete od neho schválenie dovolenky. Na čerpaní dovolenky sa ale môžete obe strany DOHODNÚŤ aj deň vopred.
Ak zamestnávateľ neurčí zamestnancovi čerpanie STAREJ dovolenky najneskôr do 30.júna nasledujúceho kalendárneho roka tak, aby si zamestnanec vyčerpal dovolenku do konca tohto kalendárneho roka, čerpanie dovolenky si môže určiť zamestnanec. Toto čerpanie dovolenky je zamestnanec povinný oznámiť zamestnávateľovi písomne najmenej 30 dní vopred, lehota môže byť so súhlasom zamestnávateľa skrátená.

Dovolenková a vianočná prémia

Sledované obdobie dovolenkovej prémie je 1.7. – 30.6.
Vyplácaná je spolu so mzdou za mesiac jún a teda na účet vám príde v júli.
Sledované obdobie vianočnej prémie je 1.12.-30.11
Vyplácaná je spolu so mzdou za mesiac november a teda na účet vám príde v decembri.
Podmienky :
- pracovný pomer zamestnanca trvá súvisle najmenej 12 mesiacov k poslednému dňu vyhodnocovaného obdobia
- z 12-tich sledovaných mesiacov musíte mať aspoň 9 mesiacov OK
(OK mesiac znamená, že máte maximálne 4 pracovné dni neprítomnosť z dôvodu PN,OČR alebo návštevy lekára v aktuálnom mesiaci. Ak by ste v jednom kalendárnom mesiaci mali až 5 dní takejto neprítomnosti, takýto mesiac nie je splnený. Či máte v danom mesiaci 5 alebo 30 dní PN, z pohľadu prémie je to jeden nesplnený mesiac, takýchto nesplnených môžete mať až tri mesiace. Pozor, aj časť zmeny sa ráta ako jedno vymeškanie.
- zamestnanec nepodal v posudzovanom období žiadosť o skončenie pracovného pomeru dohodou a nepodal alebo nedostal výpoveď
- pracovný pomer zamestnanca neskončí v posudzovanom období
- zamestnanec sa nedopustil počas posudzovaného obdobia porušenia pracovnej disciplíny v súvislosti s ktorým bol písomne upozornený (vytýkací list) na možnosť výpovede (ak bol zamestnanec počas posudzovaného obdobia písomne upozornený iba 1x, nadriadený senior manažér má možnosť udeliť výnimku a priznať nárok prémiu)
- zamestnanec nemal neospravedlnenú absenciu v posudzovanom období.

Nadčas

Zákonník práce neustanovuje zamestnávateľovi lehotu, v ktorej by mal prikázať zamestnancom prácu nadčas, nie je teda stanovené v akom predstihu musí zamestnancov s takouto požiadavkou oboznámiť. Vďaka našej KZ vám však musí zamestnávateľ nariadiť nadčas najmenej 5 hodín pred koncom zmeny, čo je určite lepšie, ako keby vám ho nariadil pol hodinu pred koncom zmeny. Samozrejme, pokiaľ vie zamestnávateľ o potrebe nadčasu, nariadiť vám ho môže aj niekoľko dní vopred.
Nadčas na výrobu cez víkend nemôže byť nariadený, iba dohodnutý. Cez víkend možno zamestnancovi nariadiť len tieto nevyhnutné práce, ktoré sa nemôžu vykonať v pracovných dňoch:
a) naliehavé opravárske práce,
b) nakladacie a vykladacie práce,
c) inventúrne a uzávierkové práce,
d) práce vykonávané v nepretržitej prevádzke za zamestnanca, ktorý sa nedostavil na zmenu,
e) práce na odvrátenie nebezpečenstva ohrozujúceho život, zdravie alebo pri mimoriadnych udalostiach.
Komu nemožno nariadiť nadčas?
- tehotná žena
- zamestnanec, ktorý sa stará o dieťa mladšie ako 3 roky
- osamelý zamestnanec, ktorý sa stará o dieťa mladšie ako 15 rokov .
Títo zamestnanci nemôžu vykonávať prácu nadčas na príkaz zamestnávateľa. Môžu pracovať nadčas len ak s tým súhlasia. Ak zamestnávateľ od nich výkon práce nadčas vyžaduje, nemusia tento príkaz splniť a po pracovnej dobe môžu odísť domov bez obáv, že by tým porušili pracovnú disciplínu a mali nejaký postih.

Náhradné voľno

V prípade nadčasu si SÁM rozhoduješ o tom, či si ho dáš zaplatiť, alebo ho použiješ ako náhradné voľno. Zamestnávateľ ti to nemôže nariadiť. Na čerpanie náhradné voľna je ale potrebná dohoda oboch strán, zamestnávateľ vám nemôže jednostranne určiť čerpanie náhradného voľna, na druhej strane ani zamestnanec si nemôže bez súhlasu čerpať náhradné voľno.

Normy práce

Normy spotreby práce, ktoré zavedie zamestnávateľ alebo zmeny noriem zavedené zamestnávateľom sa považujú za platné a aplikovateľné. Ak zamestnávateľ zavádza alebo mení normu spotreby práce, oznámi to písomne odborovej organizácii pred samotným zavedením alebo zmenou normy spotreby práce a poskytne jej požadované informácie o norme. Ak odborová organizácia vyjadrí písomne v stanovenej lehote jedného mesiaca výhradu, zmluvné strany najneskôr do 10 kalendárnych dní výhradu prerokujú s cieľom dospieť k dohode. Ak k dohode nedôjde, zmluvné strany požiadajú príslušný inšpektorát práce (IP) o súhlas s novou/upravenou normou spotreby práce s odôvodnením, že sa strany na norme alebo zmene normy nedohodli. Ak IP nedá súhlas, nová norma spotreby práce alebo zmena normy spotreby práce od času doručenia takéhoto nesúhlasného stanoviska nemôže byť používaná.
Ak je norma práce na linke vyrátaná na určitý počet zamestnancov a vás je v práci menej, nie ste povinní sa naháňať za chýbajúci personál. Akékoľvek vyhrážky vytýkacieho a podobne nám ihneď treba nahlásiť.
Taktiež prestoje na linke nie ste povinní doháňať. Ak je na linke nastavený určitý počet ks za hodinu, nemôžu od vás vyžadovať, aby ste rovnaký počet ks vyrobili za 45 minút.

Odchodné

Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70% odchodné najmenej v sume dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru a jeho pracovný pomer u zamestnávateľa trval najmenej 7 rokov.
Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru odchodné najmenej v sume dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru a jeho pracovný pomer u zamestnávateľa trval najmenej 7 rokov.

Odstupné a výpoveď

Pri výpovedi zo strany zamestnávateľa je výpovedná doba podľa dĺžky trvania pracovného pomeru nasledovná :
- 2 mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca trval ku dňu doručenia výpovede najmenej 1 rok, ale menej ako 5 rokov,
- 3 mesiace, ak pracovný pomer trval ku dňu doručenia výpovede najmenej 5 rokov.
Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

Podľa dĺžky pracovného pomeru máte pri výpovedi zo strany zamestnávateľa nárok aj na odstupné :
Dĺžka pracovného pomeru Výška nároku na odstupné
Najmenej 2 roky, ale menej ako 5 rokov 1 priemerný mesačný zárobok
Najmenej 5 rokov, ale menej ako 10 rokov 2-násobok priemerného mesačného zárobku
Najmenej 10 rokov, ale menej ako 20 rokov 3-násobok priemerného mesačného zárobku
Najmenej 20 rokov 4-násobok priemerného mesačného zárobku

V prípade, ak sa zamestnanec a zamestnávateľ dohodnú na skončení pracovného pomeru (pri dohode NIE JE výpovedná doba, skončíte k dohodnutému dátumu) z dôvodov ako sú organizačné dôvody na strane zamestnávateľa, nadbytočnosť zamestnanca či strata dlhodobo spôsobilosti vykonávať doterajšiu prácu
Dĺžka pracovného pomeru Výška nároku na odstupné
Menej ako 2 roky 1 priemerný mesačný zárobok
Najmenej 2 roky, ale menej ako 5 rokov 2-násobok priemerného mesačného zárobku
Najmenej 5 rokov, ale menej ako 10 rokov 3-násobok priemerného mesačného zárobku
Najmenej 10 rokov, ale menej ako 20 rokov 4-násobok priemerného mesačného zárobku
Najmenej 20 rokov 5-násobok priemerného mesačného zárobku
V prípade dohody, ak pracujete v ZKW 4 a viac rokov, patrí vám z Kolektívnej zmluvy ešte jeden mesiac navyše priemerného mesačného zárobku.

Ak výpoveď dáva zamestnanec, nemá nárok na odstupné.
Ak pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace.
Zamestnanec má možnosť skončiť pracovný pomer aj dohodou, ak sa obe strany dohodnú na určitom dátume.

Okamžité skončenie

Zákonník práce umožňuje okamžite skončiť pracovný pomer so zamestnancom len v dvoch prípadoch:
- ak bol zamestnanec právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin,
- ak zamestnanec porušil závažne pracovnú disciplínu.
Každé okamžité skončenie pracovného pomeru musí byť vopred prerokované s odborovou organizáciou, inak by bolo okamžité skončenie pracovného pomeru NEPLATNÉ.
Ak vám zamestnávateľ nepredĺži zmluvu ktorá je na dobú určitú, nie je to ani výpoveď, ani okamžité skončenie.

Podpis = SÚHLAS

Kedže podpisom vyjadruješ súhlas, nepodpisuj nič, čomu nerozumieš a s čím nie si na 100% stotožnený.

Pracovné voľno s náhradou mzdy

*(100% vášho PPU)

Zamestnanec má nárok na platených 7 dní na návštevu lekára (Zákonník práce ráta deň ako 7,5 hod) a 7 dní na sprevádzanie rodinného príslušníka (Rodinný príslušník je manžel, vlastné dieťa, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení, rodič zamestnanca, súrodenec zamestnanca, manžel súrodenca zamestnanca, rodič manžela, súrodenec manžela, prarodič zamestnanca, prarodič jeho manžela, vnuk zamestnanca a iná osoba, ktorá so zamestnancom žije spoločne v domácnosti.)
Pripomíname, že o „pečku" rozhoduje doktor a ak vám napíše celodenné ošetrenie, doporučený celodenný kľud na lôžku a podobne, zamestnávateľ vám pečko uznať musí. Zamestnávateľ nie je od toho, aby rozhodoval o uznaní/neuznaní pečka, ani jeho dĺžke. Taktiež pripomíname, že pečka môžu byť aj tri po sebe a nie ako vám niektorí tvrdia, že maximálne dve po sebe. V prípade, ak by vám nadriadení nechceli uznať pečko, kontaktujte nás.
Zamestnanec má nárok aj na ďalšie dni, kedy môže čerpať voľno s náhradou mzdy a to konkrétne :
- narodenie dieťaťa zamestnancovi; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na prevoz matky dieťaťa do zdravotníckeho zariadenia a späť + dodatočne nárok z kolektívnej zmluvy na jeden deň voľna , uvedené voľno môže zamestnanec vyčerpať do 1 mesiaca po narodení dieťaťa v dohodnutom termíne s nadriadeným.
- pracovné voľno s náhradou mzdy na dva dni (+1 deň z KZ) pri úmrtí manžela alebo dieťaťa a na ďalší deň na účasť na pohrebe týchto osôb,
- pracovné voľno s náhradou mzdy na jeden deň na účasť(+ 1 deň z KZ) na pohrebe rodiča a súrodenca zamestnanca, rodiča a súrodenca jeho manžela, ako aj manžela súrodenca zamestnanca a na ďalší deň, ak zamestnanec obstaráva pohreb týchto osôb,
- pracovné voľno s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas, najviac na jeden deň, na účasť na pohrebe prarodiča alebo vnuka zamestnanca, alebo prarodiča jeho manžela, alebo inej osoby, ktorá síce nepatrí k uvedeným príbuzným, ale žila so zamestnancom v čase úmrtia v domácnosti, a na ďalší deň, ak zamestnanec obstaráva pohreb týchto osôb,
- svadba; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na jeden deň na účasť na vlastnej svadbe(+1 deň z KZ pri prvej vlastnej svadbe počas trvania pracovného pomeru)
- zamestnanec, ktorý daruje krv alebo deriváty krvi v deň, v ktorý má podľa pracovného kalendára nastúpiť na nočnú alebo poobednú zmenu, má nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy.

Pracovné voľno bez náhrady mzdy

*(treba individuálne riešiť dovolenku alebo NHV)


- účasť na svadbe dieťaťa alebo rodiča zamestnanca
- účasť na súde
- sťahovanie zamestnanca (v rámci tej istej obce 1 deň, do inej obce najviac na dva dni).
- návšteva lekára nad rámec siedmych platených dní
- sprevádzanie rodinného príslušníka nad rámec siedmych platených dní.

Pracovný úraz

Nahlasuj každý pracovný úraz, aj keď malý ! (čo nie je na papieri, sa nestalo a tvoj zdravotný stav sa môže zhoršiť – spätne už pracovný úraz nebude možné nahlásiť). V prípade PN pri pracovnom úraze dostávate PN vo výške 80% z vymeriavacieho základu (pri normálnej PN je to 55%)

Prekážky v práci na strane zamestnávateľa

Ak vás počas vašej pracovnej zmeny pošlú domov, ide jednoznačne o prekážku na strane zamestnávateľa : § 142 (1) Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu pre prechodný nedostatok spôsobený poruchou na strojovom zariadení, v dodávke surovín alebo pohonnej sily, chybnými pracovnými podkladmi alebo inými podobnými prevádzkovými príčinami (prestoj) a nebol po dohode preradený na inú prácu PODĽA SVOJHO PRACOVNÉHO ZARADENIA, patrí mu náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku (100% PPU).
V takýchto prípadoch teda nič nepodpisovať - dovolenka sa nedá spätne jednostranne nariadiť a NHV je po súhlase oboch strán.
Samozrejme ak niekto v takýchto prípadoch podpíše dovolenku alebo NHV, uškodí len sám sebe, keďže podpis je súhlas a my s tým následne už nespravíme nič.
Čo sa týka vážnych prevádzkových dôvodov (ktoré trvajú minimálne celú pracovnú zmenu) môže zamestnávateľ využiť prekážku vo výške 70 % priemernej mesačnej mzdy. Pri vzniku vážneho prevádzkového dôvodu zamestnávateľ upovedomí zástupcov zamestnancov a oznámi im okruh zamestnancov, ktorých sa vážne prevádzkové dôvody týkajú.

Príplatky

Veľmi veľa zamestnancov si mýli tieto príplatky a preto vám ich vysvetlíme na príkladoch :


Príplatok za prácu cez víkend :
Pokiaľ pracujete cez víkend(či už je to vaša zmena alebo nadčas), za sobotu máte príplatok za prácu v sobotu vo výške 50% (!ale pozor!) Z MINIMÁLNEJ MZDY (pre rok 2023 je na Slovensku minimálna mzda 700eur v hrubom) a to je 2,012 eur na hodinu, v roku 2024 sa tento príplatok zvýši na 2,16 eur na hodinu.


Ak pracujete v nedeľu, máte príplatok za prácu v nedeľu vo výške 100% (!opäť pozor!) Z MINIMÁLNEJ MZDY (a to je 4,023 eur na hodinu), v roku 2024 sa tento príplatok zvýši na 4,31 eur za hodinu.

 

Vďaka kolektívnej zmluve sa tieto príplatky zvyšujú každý rok od 1.januára, aj keď ich vláda SR pri covide zmrazila (u nás zmrazené neboli, kolektívna zmluva je nad rámec zákona).

Pri týchto príplatkoch je dôležité, v aký deň začnete pracovať. Ak máte príklad sobotu nočnú zmenu, celých 7,5 alebo 11,25 odpracovaných hodín máte príplatok za sobotu.
Ak by ste začali pracovať v nedeľu nočnú, celých 7,5 alebo 11,25 odpracovaných hodín je považovaných za prácu v nedeľu.


Nočná práca je pre všetkých v čase 22:00-6:00 a výška príplatku je 40% z minimálnej mzdy (1,61 eur/hod, od roku 2024 sa zvýši na 1,72eur/hod), v prípade zamestnancov pracujúcich v riziku je to 50% (2,012eur/hod, od roku 2024 sa zvýši na 2,16).

Nadčas cez víkend :
Ak je ale práca cez víkend zároveň aj prácou nadčas, tak okrem základnej mzdy za nadčas (tu si vyrátate ak váš základ VYDELÍTE priemerným pracovným fondom 163,05hod x počet odpracovaných hodín) a vyššie spomenutému príplatku za prácu v sobotu alebo v nedeľu, máte nárok aj na ďalší príplatok a to príplatok za prácu nadčas cez víkend. Podľa Zákonníka práce je mzdové zvýhodnenie za nadčas 25% v akýkoľvek deň, naša kolektívna zmluva však tieto mzdové zvýhodnenie ponúka cez víkend vo vyššej % výške ako zákon :

V sobotu je to mzdové zvýhodnenie vo výške 35% vášho priemerného mesačného zárobku(váš PPU x 0,35 x počet hodín), v nedeľu vo výške 50% vášho priemerného mesačného zárobku (váš PPU x 0,50 x počet hodín).

Ďalšie príplatky:
- Zamestnancovi, ktorý bol príslušným orgánom verejného zdravotníctva zaradený do 3. alebo 4. kategórie rizikových prác, má nárok na mzdovú kompenzáciu za sťažený výkon práce (za reálne hodiny sťaženej práce vo výške 20% z minimálnej mzdy vo výške 0,87 eur/hod).
- Zamestnanci, ktorí pracujú s chemikáliami na úseku ručné lakovanie (na pracoviskách LD.SK.O.MC.MCH), majú nárok na príplatok nad rámec zákona vo výške 100 EUR a zamestnanci, ktorí pracujú s chemikáliami na úsekoch automatické lakovanie na pracoviskách HCI , HC2, HC3, HC4, BC linka a na stredisku antifog majú nárok na príplatok nad rámec zákona vo výške 50 EUR brutto za mesiac. V prípade neprítomnosti zamestnanca v práci sa výška príplatku alikvotne kráti o dobu neprítomnosti.

PPU

Priemer na pracovnoprávne účely, každý ho máte na páske vľavo hore a podľa neho si viete vypočítať koľko zarobíte za sviatok, akú budete mať výšku náhrady mzdy za návštevu lekára, alebo výšku náhrady mzdy za dovolenku (sviatok, lekár, aj dovolenka je rovnako 100% vášho PPU) a taktiež si viete vyrátať príplatok za prácu nadčas).
PPU sa ráta vždy za predchádzajúci štvrťrok, čiže pre príklad, vaše PPU počas mesiacov apríl, máj, jún je za obdobie január, február, marec - ak zamestnanec v rozhodujúcom období neodpracoval aspoň 21 dní alebo 168 hodín, má sa mu vypočítať pravdepodobný priemerný zárobok. Do pravdepodobného priemerného zárobku sa ráta všetko ako keby zamestnanec pracoval. Takže nočné príplatky, prémie, variabilná odmena atď.

Rekreačný poukaz

Aj naďalej je možnosť pre zamestnanca, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, využiť na jeho žiadosť príspevok na rekreáciu na Slovensku v sume 55% oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok. Žiadosti sú dostupné pri mzdovom oddelení, požiadať musíte do 30 dní od skončenia rekreácie predložením účtovných dokladov. Zamestnanec zamestnávateľovi doručí faktúru za pobyt, z ktorej bude zrejmé, že pobyt absolvoval práve daný zamestnanec (prípadne s manželom, dieťaťom a pod.), ako aj to, aké služby boli v zmysle vystavenej faktúry poskytnuté (napr. stravovanie).

Sociálny fond

Čerpanie sociálneho fondu je možné po dohode zamestnávateľa a odborovej organizácie.
Dohodnuté nabitie bodov na roky 2023/2024 na Benefit plus kartu :
jún 2023 = 240 eur neobmedzene
júl 2023 = 25 eur na nákup v lekárni
október 2023 = 20 eur na nákup v lekárni
február 2024 = 120 eur neobmedzene (podľa dĺžky pracovného pomeru*)
*VZOREC = 120e 365 dní (počet dní v pracovnom pomere neprítomnosť)
Príklady :
- Ak ste boli v pracovnom pomere celý rok 2023, ale mali ste 7x lekára na seba a 7x lekára na RP, váš výpočet bude nasledovný 120 365 351 = 115,40 eur
- Ak ste boli v pracovnom pomere celý rok 2022, ale mali ste 5x lekára na seba a 60 dní ste boli PN/OČR 120 365 300 = 98,63 eur
- Ak ste boli v pracovnom pomere len 120 kalendárnych dní a 15 dní ste boli PN/OČR 120 365 105 = 34,52 eur
Prihlasovacie meno na váš benefit účet je vaše osobné číslo a za tým zkw, príklad 12345zkw (kartu je možné využiť na poukážky na masážne služby, pohybové cvičenia, na jazykový tábor, tanečné kurzy, ale aj poukážku na zájazd, za pozornosť stojí možnosť nákupu kníh v Panta Rhei (MAX Nitra), taktiež si môžete nakúpiť elektroniku cez alza.sk alebo mall.sk .
Ďalšie dohodnuté využitie SF:
V prípade smrti zamestnanca, poskytne zamestnávateľ jednorazovú finančnú výpomoc vo výške spolu 1.000,- eur a to rodinným príslušníkom zamestnanca, za rodinného príslušníka sa považuje manžel, manželka, dieťa, osvojené dieťa, druh alebo družka (osoba žijúca so zamestnancom spoločne v domácnosti), rodič zamestnanca. Táto výpomoc je určená na čiastočné pokrytie nákladov spojených s pohrebom zamestnanca. Zamestnávateľ je oprávnený samostatne určiť, ktorej osobe z okruhu subjektov uvedených v prvej vete bude výpomoc poskytnutá; prihliadať môže aj na stanovisko odborovej organizácie, pokiaľ ho táto poskytne. Zamestnávateľ je oprávnený rozdeliť výpomoc aj medzi viacero osôb, t.j. výpomoc bude poskytnutá vo výške 1.000,- eur spolu pre všetky určené osoby.
V prípade mimoriadnej udalosti, ktorou je škoda vyššia ako 3000,- Eur na majetku zamestnanca, ktorý má vo vlastníctve, bezpodielovom spoluvlastníctve manželov alebo v podielovom spoluvlastníctve môže zamestnávateľ zamestnancovi poskytnúť jednorazovú finančnú výpomoc. Výška výpomoci je maximálne 1.000,- eur na zamestnanca. Ak obaja manželia pracujú u zamestnávateľa, má nárok na príspevok každý z nich. Vznik mimoriadnej udalosti musí zamestnanec zamestnávateľovi oznámiť a na požiadanie predložiť aj doklady o mimoriadnej udalosti, jej príčinách a následkoch a doklady o vlastníctve majetku. O poskytnutí výpomoci a jej výške rozhodne zamestnávateľ po dohode s odborovou organizáciou.

Stravovanie

V kolektívnej zmluve je garantovaná cena jedla pre zamestnanca vo výške 0,69 eura až do konca roka 2024.

Sviatok

Práca vo sviatok je 100%, ale čo je vlastne tých 100%?
Je to váš priemer na pracovnoprávne účely (lekár, dovolenka, sviatok), ktorý si nájdete každý vľavo hore na svojej páske.
Keď si pozrieme operátora napríklad s PPU 6 eur, vo sviatok zarobí tento zamestnanec PPU x 7,5 odpracovaných hodín ( 6e x 7,5 = 45 EUR v hrubom).
Ak ale osmičkár ostane doma vo sviatok, o nič neprichádza, lebo je platený mesačnou tarifnou mzdou a kolega osmičkár ktorý do práce vo sviatok príde, zarobí v tomto prípade o 45 eur viac (to je tých 100%).
Každý si viete podľa svojho PPU vyrátať, koľko za sviatok zarobíte, niektorým PPU vyskočil vyššie kvôli odpracovaným nadčasom v predchádzajúcom štvrťroku.
Pripomíname, že práca vo sviatok nemôže byť pre nariadená. Ak však 12-karovi padne sviatok podľa jeho pracovného kalendára, je to jeho pracovný deň, ktorý má odpracovať. Vo svojej mesačnej mzde má potom zaplatený PPU x 11,25h. Ak by pracoval 12-kar vo sviatok mimo svojho pracovného kalendára, išlo by o nadčas vo sviatok a zároveň aj o prácu vo sviatok (2x 100% PPU)

Variabilná odmena

Mesačná variabilná odmena je v maximálnej výške 18% z výšky základnej mzdy pre zamestnanca nad 5 rokov vo firme a v maximálnej výške 15% z výšky základnej mzdy pre zamestnanca do 5 rokov vo firme.
Rozdeľuje sa na dve polovice, prvá polovica je za individuálnu dochádzku (9%, resp.7,5%) a druhá polovica za firemné ciele nastavené vedením.
Individuálna dochádzka (K.O. kritérium) :
0-1 deň neprítomnosti = 9% u zamestnanca nad 5 rokov, resp. 7,5% do 5 rokov.
2 neprítomnosti = 6%, resp. 5%
3-4 neprítomnosti = 3%, resp. 2,5%
5 a viac neprítomnosti = 0% za dochádzku znamená stratu CELEJ variabilnej odmeny za aktuálny mesiac.
Firemné ciele (SCRAP, PPM-zákaznícke reklamácie, OEE ASSY-efektivita produkcie a bezpečnosť :
4 splnené ciele = 9%, resp. 7,5%
3 splnené ciele = 6%, resp. 5%
2 splnené ciele = 3%, resp. 2,5%
0-1 splnený cieľ = 0% za firemné ciele.
Čo sa týka neprítomnosti za dochádzku u variabilnej odmeny, v tomto prípade sa ráta rovnako aj u osmičkára aj u dvanaskára. Vymeškanie pracovnej zmeny(či už len čiastočne na 2 hodiny, alebo na celú zmenu 7,5h alebo 11,25h) sa posudzuje rovnako pre všetkých (je to jedna neprítomnosť).
Za neprítomnosť sa NEPOVAŽUJE dovolenka, NHV, 70%, lekárska prehliadku vo vzťahu k práci, darovanie krvi, vlastná svadba, pohreb rodinného príslušníka, sprevádzanie dieťaťa do zariadenia sociálnej starostlivosti alebo špeciálnej školy a tehotenská zdravotná prehliadka pre budúce mamičky.
V prípade písomného napomenutia (vytýkací list) prichádza zamestnanec o celú variabilnú odmenu za aktuálny mesiac

Vernostné

V prípade ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa trval neprerušene 3, 5, 7, 10 a 15 rokov (výročie trvania pracovného pomeru), odmení zamestnávateľ zamestnanca nasledovne:
3 roky = 150 eur, 5 rokov = 250 eur, 7 rokov = 350 eur, 10 rokov = 500 eur, 15 rokov = 500 eur.
Vernostnú odmenu zamestnávateľ zamestnancovi vyplatí spolu so mzdou v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po dosiahnutí výročia trvania pracovného pomeru.
Pokiaľ je zamestnanec v čase pracovného výročia v neaktívnom stave, t.j. čerpá materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku alebo je práceneschopný dlhšie ako jeden celý kalendárny mesiac alebo ak je dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie, nárok na odmenu mu vznikne po dovŕšení výročia s tým, že odmena je splatná vo výplatnom termíne v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, kedy bol zamestnanec opätovne zaradený do evidenčného stavu (t.j. po ukončení MD, RD, PN).
Nárok na vernostnú odmenu nemajú zamestnanci, ktorí ku dňu pracovného výročia alebo do posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom dosiahli pracovné výročie a:
- podali žiadosť/návrh o skončenie pracovného pomeru dohodou alebo
- uzatvorili dohodu o skončení pracovného pomeru alebo
- ktorým dal zamestnávateľ výpoveď z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny, alebo neuspokojivého plnenia pracovných úloh.

Zopár výhod pre členov odborov

- pracovnoprávne poradenstvo bezplatne
- zastupovanie v pracovnoprávnom súdnom spore bezplatne
- zamestnávateľ musí s odborovou organizáciou prerokovať okamžité skončenie pracovného pomeru člena odborov
- zamestnávateľ musí s odborovou organizáciou prerokovať náhradu škody pri škode spôsobenej členom odborov
- 50% zľava na vstup do fitness 365 GYM Topoľčany (2,50 eur namiesto 5 eur)
- BEZPLATNÝ vstup do EKO PARK Pieštany pre člena odborov
- zálohy pred výplatou (NOVINKA dostupná od septembra 2023)
- príspevok od odborov 50 eur pri životnom jubileu (20,30,40,50 a 60 rokov)
- príspevok od odborov 75 eur pri uzavretí manželstva
- príspevok od odborov 100 eur pri narodení dieťaťa
- príspevok od odborov 50 eur pri nástupe dieťaťa do 1.ročníka Základnej školy
- príspevok od odborov 50 eur pri dieťati navštevujúce Špeciálnu Základnú školu
- príspevok od odborov 50 eur pri ZŤP dieťati
- príspevok od odborov 50 eur pre ZŤP člena
- príspevok od odborov 30-100 eur pri dosiahnutí plakety za darovanie krvi
- príspevok od odborov 50 eur na zmiernenie finančnej straty pri "vytýkacom liste"
- príspevok od odborov 50-200 eur pri odchode na dôchodok člena odborov

*výhody cez kartičku OZ KOVO nájdete na https://www.ozkovo.sk/vyhody-pre-clenov/

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať