Menu

SUMÁR základných práv a informácii pre zamestnanca

Tento sumár základných práv a informácii sme pre vás pripravili, aby si každý z nás v prípade potreby, vedel v statuse vyhľadať konkrétnu informáciu, ktorá bude preňho v danej situácii aktuálna.

Pre ľahšie hľadanie, jednotlivé podnadpisy sú očíslované nasledovne:
1. DOVOLENKA
2. NÁHRADNÉ VOĽNO (NHV)
3. NADČAS
4. VARIABILNÁ ODMENA
5. NEPRÍTOMNOSŤ V SLEDOVANOM OBDOBÍ 13., 14.PLATU
6. KALENDÁR „12-KY"
7. PREKÁŽKA V PRÁCI 70 %
8. PRACOVNÉ VOĽNO S NÁHRADOU MZDY (úmrtie, svadba, narodenie dieťaťa, darovanie krvi)

 

1.DOVOLENKA :

Novela Zákonníka práce, účinná od 4. apríla 2020 skrátila oznamovaciu lehotu ktorá bola 14 dní, keď zaviedla, že v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a počas dvoch mesiacov po ich odvolaní je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi čerpanie dovolenky najmenej sedem dní vopred, s tým, že toto obdobie môže byť skrátené iba so súhlasom zamestnanca. Inak povedané, bez súhlasu zamestnanca nie je prípustné, aby zamestnávateľ jednostranne nariadil čerpanie dovolenky v období kratšom ako 7 dní.
Ak ide o nevyčerpanú dovolenku za predchádzajúci rok, lehota na oznámenie sa skracuje najmenej na dva dni vopred.

Ak zamestnávateľ neurčí zamestnancovi čerpanie starej dovolenky najneskôr do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka tak, aby zamestnanec vyčerpal dovolenku do konca tohto kalendárneho roka, čerpanie dovolenky si môže určiť zamestnanec. Toto čerpanie dovolenky je zamestnanec povinný oznámiť zamestnávateľovi písomne, najmenej 30 dní vopred; uvedená lehota môže byť so súhlasom zamestnávateľa skrátená.

Ak zamestnanec nemá na konci roka dostatok dovolenky a zamestnávateľ preňho nemá prácu(odstávka), je to prekážka na strane zamestnávateľa vo výške 100% PPU, nakoľko s celou dovolenkou disponuje zamestnávateľ, rozvrhol ju zamestnancovi zle a preto zamestnanec nie je povinný si chýbajúcu dovolenku nadrobiť, pretože s NHV musia súhlasiť obe strany.
Ak by teda aj nadriadený vám cez týždeň nariadil nadčas s tým, že ho použijete ako náhradné voľno za chýbajúcu dovolenku, nemusíte s tým súhlasiť, nadčas si dajte aj tak zaplatiť a najlepšie je v takomto prípade nás aj kontaktovať.

2.NÁHRADNÉ VOĽNO :

Čerpanie NHV je po dohode oboch strán, nedá sa nariadiť !
Pri NHV treba upozorniť na jednu vec a to je "výmena" nadčasu za odrobený víkend.
Stal sa nám prípad, keď na jednej linke dostali "možnosť", spraviť si v nedeľu nadčas VRAJ za 100% s tým, že v piatok budú ale doma a budú mať predĺžený víkend.
A teraz sa poďme pozrieť pozorne nato, čo je tých sľubovaných 100%.
POZRIEME sa , ako vyzerá nadčas v nedeľu, pozeráme na operátora.
ℹ️ Ak príde v nedeľu na nadčas, základná mzda za nadčas je približne 40 eur.
ℹ️ + 50% príplatok za nadčas v nedeľu (PPU má operátor cca 6,60eur, čo znamená 0,5 x 6,60 = 3,30 eur na hodinu x 7,5h pracovná zmena = 24,75 eur.
ℹ️ + Príplatok za prácu v nedeľu vo výške 100% minimálnej mzdy (to je možno to, načo vedúci lanárili zamestnancov v tomto prípade.) ALE, tých 100% minimálnej mzdy je 3,58eur x ,7,5h = 26,85 eur.

➡️Výsledok, za jeden nadčas v nedeľu zarobí operátor cca 91,60 eur, čo nie je zlé, ak to porovnáme s nadčasmi cez týždeň...

Čo sa však strane, keď tento operátor, za odrobenú nedeľu dostane tých "sľúbených" 100% a v piatok bude doma?
❌Základnú mzdu za nadčas stratí, nakoľko namiesto nedele bude doma v piatok...
❌50% príplatok za nadčas taktiež stratí, nakoľko si za odrobený nadčas berie náhradné voľno.
✅príplatok za prácu v nedeľu bude mať vyplatený vo výške 26,85 eur.

Rekapitulácia, neodporúčame nadčas za odpracovaný víkend meniť za náhradné voľno cez týždeň, nakoľko zo sľúbených "100%" je konečný výsledok +26,85 eur v hrubom .

3.NADČAS :
Zákonník práce neustanovuje zamestnávateľovi lehotu, v ktorej by mal prikázať zamestnancom prácu nadčas, nie je teda stanovené v akom predstihu musí zamestnancov s takouto požiadavkou oboznámiť. Vďaka KZ vám musí zamestnávateľ nariadiť nadčas najmenej 5 hodín pred koncom zmeny, čo je určite lepšie, ako keby vám ho nariadil 10 minút pred koncom zmeny. Samozrejme, pokiaľ vie zamestnávateľ o potrebe nadčasu, nariadiť vám ho môže aj niekoľko dní vopred.

Nadčas na výrobu cez víkend nemôže byť nariadený, iba dohodnutý. Cez víkend možno zamestnancovi nariadiť len tieto nevyhnutné práce, ktoré sa nemôžu vykonať v pracovných dňoch:
a) naliehavé opravárske práce,
b) nakladacie a vykladacie práce,
c) inventúrne a uzávierkové práce,
d) práce vykonávané v nepretržitej prevádzke za zamestnanca, ktorý sa nedostavil na zmenu,
e) práce na odvrátenie nebezpečenstva ohrozujúceho život, zdravie alebo pri mimoriadnych udalostiach.

Komu nemožno nariadiť nadčas?
- tehotná žena
- zamestnanec, ktorý sa stará o dieťa mladšie ako 3 roky
- osamelý zamestnanec, ktorý sa stará o dieťa mladšie ako 15 rokov .
Títo zamestnanci nemôžu vykonávať prácu nadčas na príkaz zamestnávateľa. Môžu pracovať nadčas len ak s tým súhlasia.
Ak zamestnávateľ od nich výkon práce nadčas vyžaduje, nemusia tento príkaz splniť a po pracovnej dobe môžu odísť domov bez obáv, že by tým porušili pracovnú disciplínu a mali nejaký postih. Najlepšie je, ak o tejto skutočnosti informujú svojho nadriadeného čestným prehlásením.

V prípade nadčasu si SÁM rozhoduješ o tom, či si ho dáš zaplatiť, alebo ho použiješ ako náhradné voľno. Zamestnávateľ ti to nemôže nariadiť.

Ako je zaplatený nadčas?
V prípade sviatku cez týždeň, ktorý nemôže byť pre osmičkára nariadený, si na páske pozriete svoj PPU (priemer na pracovnoprávne účely, respektíve dovolenkový priemer, príklad 6,40 KRÁT 7,5 hodín = 48 eur v hrubom. Zamestnanec s uvedeným PPU, ktorý teda príde na sviatok cez týždeň do práce, zarobí o 48 eur v hrubom viac, ako zamestnanec, ktorý sa rozhodne, že bude cez sviatok doma oddychovať.
Preto viac odporúčame nadčas cez víkend, kde sa nám to finančne oplatí viac.

Pozrieme sa na sobotu rannú so základom 800 eur (vzorec je rovnaký, čiže tí, ktorí máte iný základ, iný PPU, iný počet hodín pracovnej zmeny vo vzorci použite svoje "čísla") :
Základná mzda za nadčas = 800 DELENO 163,05(to je priemerný pracovný fond pri 7,5 a 11,25 úväzku) KRÁT počet hodín nadčas) = 800:163,05 x 7,5 = 36,80 eur
Príplatok za nadčas v sobotu = 35% z PPU(6,40) krát počet hodín = 0,35x6,40 x 7,5 = 16,80e
Príplatok za prácu v sobotu = 50% z minimálnej mzdy krát počet hodín =
1,79 x 7,5 = 13,42 eur
A teraz zrátame 36,80 + 16,80 + 13,42 = 67,02 eur za nadčas v sobotu...

Pozrieme sa na nedeľu rannú so základom 800 eur (vzorec je rovnaký, čiže tí, ktorí máte iný základ, iný PPU, iný počet hodín pracovnej zmeny vo vzorci použite svoje "čísla") :
Základná mzda za nadčas = 800 DELENO 163,05(to je priemerný pracovný fond pri 7,5 a 11,25 úväzku) KRÁT počet hodín nadčas) = 800:163,05 x 7,5 = 36,80 eur
Príplatok za nadčas v nedeľu = 50% z PPU(6,40) krát počet hodín = 0,5x6,40 x 7,5 = 24eur
Príplatok za prácu v nedeľu = 100% z minimálnej mzdy krát počet hodín =
3,58 x 7,5 = 26,85 eur
A teraz zrátame 36,80 + 24 + 26,85 = 87,65 eur za nadčas v nedeľu...

*Ak by sa jednalo o nadčas v noci(22:00-06:00), prirátame si ešte príplatok za nočnú prácu 1,43eur x 7,5hodín = 10,72 eur.

Upozornenie, jediný príplatok a to príplatok za prácu nadčas, sa „mení" o polnoci (pracovné dni pondelok-piatok je príplatok 25% z PPU, v sobotu 35% z PPU a v nedeľu 50% z PPU...Ak by sme teda mali nadčas z nedele na pondelok, do polnoci je to 50% príplatok za nadčas v nedeľu, o polnoci sa nám príplatok zmení na 25% príplatok za nadčas v pracovný deň).
Všetky ostatné príplatky sa rátajú celých 7,5 hodín podľa dňa, kedy zmena začala (príplatok za sviatok, za prácu v sobotu, za prácu v nedeľu, za prácu v noci.)

4.VARIABILNÁ ODMENA :
Mesačná variabilná odmena je v maximálnej výške 18% z výšky základnej mzdy pre zamestnanca nad 5 rokov vo firme a v maximálnej výške 15% z výšky základnej mzdy pre zamestnanca do 5 rokov vo firme.
Rozdeľuje sa na dve polovice, prvá polovica je za individuálnu dochádzku (9%, resp.7,5%) a druhá polovica za firemné ciele nastavené vedením.
Individuálna dochádzka (K.O. kritérium) :
0-1 deň neprítomnosti = 9% u zamestnanca nad 5 rokov, resp. 7,5% do 5 rokov.
2 neprítomnosti = 6%, resp. 5%
3-4 neprítomnosti = 3%, resp. 2,5%
5 a viac neprítomnosti = 0% za dochádzku znamená stratu CELEJ variabilnej odmeny za aktuálny mesiac.

Firemné ciele (SCRAP, PPM-zákaznícke reklamácie, OEE ASSY-efektivita produkcie a bezpečnosť :
4 splnené ciele = 9%, resp. 7,5%
3 splnené ciele = 6%, resp. 5%
2 splnené ciele = 3%, resp. 2,5%
0-1 splnený cieľ = 0% za firemné ciele.

Čo sa týka neprítomnosti za dochádzku u variabilnej odmeny, v tomto prípade sa ráta rovnako aj u osmičkára aj u dvanáskara. Vymeškanie pracovnej zmeny(či už len čiastočne na 2 hodiny, alebo na celú zmenu 7,5h alebo 11,25h) sa posudzuje rovnako pre všetkých (je to jedna neprítomnosť).
Za neprítomnosť sa NEPOVAŽUJE dovolenka, NHV, 70%, lekárska prehliadku vo vzťahu k práci, darovanie krvi, vlastná svadba, pohreb rodinného príslušníka, sprevádzanie dieťaťa do zariadenia sociálnej starostlivosti alebo špeciálnej školy a tehotenská zdravotná prehliadka pre budúce mamičky.

V prípade písomného napomenutia (vytýkací list) prichádza zamestnanec o celú variabilnú odmenu za aktuálny mesiac. Náš člen má v takomto prípade nárok na príspevok na zmiernenie finančného dopadu pri vytýkacom liste vo výške 50 eur v čistom (nový benefit, treba nás kontaktovať).

5.NEPRÍTOMNOSŤ V SLEDOVANOM OBDOBÍ PRE 13.,14.PLAT :
Pre nárok na dovolenkovú prémiu v júli 2022 vo výške 650,- Eur je sledované obdobie 1.7.2021-30.6.2022. V tomto období 12-tich mesiacov je potrebné splniť podmienku aspoň 9 mesiacov OK + byť zamestnaný minimálne 12 mesiacov.

OK mesiac znamená = maximálne 4 dni neprítomnosti v aktuálnom mesiaci a mesiac je splnený.
K.O mesiac znamená = 5 a viac vymeškaných pracovných dní v mesiaci.

Pre nárok na vianočnú prémiu v decembri 2022 vo výške 650,- Eur je sledované obdobie 1.12.2021-30.11.2022. V tomto období 12-tich mesiacov je potrebné splniť podmienku aspoň 9 mesiacov OK + byť zamestnaný minimálne 12 mesiacov.
OK mesiac znamená = maximálne 4 dni neprítomnosti v aktuálnom mesiaci a mesiac je splnený.
K.O mesiac znamená = 5 a viac vymeškaných pracovných dní v mesiaci.
*neprítomnosť aj časti zmeny sa považuje za jednu neprítomnosť.

Za neprítomnosť sa NEPOVAŽUJE dovolenka, NHV, 70%, lekárska prehliadku vo vzťahu k práci, darovanie krvi, vlastná svadba, pohreb rodinného príslušníka, sprevádzanie dieťaťa do zariadenia sociálnej starostlivosti alebo špeciálnej školy a tehotenská zdravotná prehliadka pre budúce mamičky.

Na prémie nevznikne nárok zamestnancovi, ak dostal v sledovanom období absenciu alebo písomné napomenutie v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny(vytýkací list).
V prípade zlepšenia správania bude mať C-3 manažér možnosť tomuto zamestnancovi udeliť výnimku na jedno písomné napomenutie v sledovanom období. Ak sa manažér rozhodne udeliť výnimku a zamestnanec nebude mať žiadne iné písomné napomenutie a súčasne splní všetky ostatné podmienky, prémia mu bude vyplatená v plnej výške.

6.KALENDÁR „12-KY" :
Pripomenieme si, ako funguje kalendár pre 12-karov, najľahšie vám to vysvetlím na zmene GRUPPE 2 z roku 2020.
V prvom rade si treba uvedomiť, keďže je menej plánovaných zmien, nemáte toľko hodín "navyše", ako ste boli zvyknutí po iné roky.
Zamestnávateľ sa rozhodol nevyrábať počas Veľkej noci, počas odstávok elektrickej energie, zrušené boli aj zmeny po Vianociach a preto vám na tieto dni nerozvrhol pracovné zmeny (predtým vám tam väčšinou nariaďovali dovolenku).
Dorovnanie je na ročnej báze a pokiaľ zamestnanec odpracuje celý rok podľa kalendára na 12-kach, jeho výsledok v dorovnaní je 0 hodín.
Pokiaľ ale neodpracuje celý rok na 12-kach, kvôli prechodu na osmičky, k 1.1.2021 mu SAP "vyráta" plusové alebo mínusové hodiny (nakoľko počas osmičiek sa negenerujú + a - hodiny, kedže zamestnanec pracuje 37,5h týždenne)
Pozrieme sa teda ako to mala GRUPPE 2 :
január - marec +7,5 hodín
apríl - jún -15 hodín
júl - september +22,5 hodín
október - december -15 hodín
Na konci roka je zamestnanec s hodinami na nule, ako som písal vyššie.
Pokiaľ ale zamestnanec tejto skupiny bude na osmičkách apríl - jún, mínusové hodiny(-15) sa mu nebudú tvoriť a preto bude na konci roka v plusových hodinách, konkrétne +15 hodín a tie mu budú predplatené v januári spoločne so mzdou za december.
Pokiaľ však nastane opačný prípad, že zamestnanec bude na osmičkách počas júl-september a tým pádom by sa mu nevytvorili plusové hodiny(+22,5), k 1.1.2021 bude mať tento zamestnanec -22,5 hodín = to ale nevadí, pretože tieto mínusové hodiny z kalendára znáša zamestnávateľ a nie je potrebné ich nadrábať.
Zamestnávateľa teda počas roka absolútne nezaujíma ako ste na tom s týmito hodinami, či budete mať v dorovnaní + alebo - , zaujíma ako na tom budete na konci roka.

Prečo ste mali počas Veľkej noci 12 dní voľno a nezobrali vám z dovolenky ?
Zamestnávateľ nepotreboval vyrábať, nerozvrhol vám zmeny počas týchto dní a vy ste mali voľno. V apríli ste odpracovali niektorí len 12 zmien, nakoľko podľa starého kalendára by ste odpracovali 16 zmien.
Aj keď ste mali o 4 zmeny menej, vaša základná mzda sa nekrátila, nakoľko nebola plánovaná zmena a nejde teda o neprítomnosť.
Keďže váš týždenný pracovný fond je ale 37,5 hodiny, niekde sa to prejaviť musí a to v mínusových hodinách a tie sa vám počas roka prelievajú z mínusových na plusové a naopak a na konci roka ostanete tým pádom na nule.

Pripomíname, ak nemám plánovanú zmenu(lebo je podľa kalendára zrušená) a potrebujú ma na "bežnú" výrobu, ide o nadčas, ktorý musí byť dohodnutý(musíte s ním súhlasiť), nemôže byť nadriadený.
V prípade vašej neprítomnosti na zmene ktorá nie je vaša plánovaná (teda je "zrušená" - zvyčajne v kalendároch označená ako čierna X) nemusíte "neprítomnosť" nahrádzať ani dovolenkou, ani NHV, proste je to vaše voľno.

Zamestnanec, ktorý odpracuje svoju zrušenú (čiernu) zmenu, bude mať zaplatenú základnú mzdu za nadčas + príplatok za nadčas (cez týždeň 25% PPU, v sobotu 35% PPU a v nedeľu 50% PPU.)
Tento príplatok za nadčas sa mení o polnoci ( ak máte napríklad v sobotu nočnú, do polnoci mate príplatok 35% PPU za sobotu , od polnoci 50% PPU za nedeľu ).
Za prácu vo sviatok a za prácu nadčas vo sviatok patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie v sume 100 % jeho priemerného zárobku.
Samozrejme ešte príplatok za prácu v sobotu (50% minimálnej mzdy, to je 1,79 eur na hodinu) alebo prácu v nedeľu (100% minimálnej mzdy, to je 3,58 eur na hodinu.)
Tento príplatok sa ráta podľa toho, kedy ste začali zmenu(ak máte napríklad nočnú z nedele na pondelok, príplatok za prácu v nedeľu sa ráta celých 11,25 hodín).

7. PREKÁŽKA V PRÁCI 70% :
Prekážka v práci vo výške 70% PPU je dohodnutá až do 30.4.2023.
Využíva sa v situácii vážnych prevádzkových dôvodov, pre ktoré zamestnávateľ nemôže zamestnancovi prideľovať prácu, najmä pri odstávke výroby, akú sme zažili minulý rok.
70% ale neslúži na „ušetrenie" dovolenky zamestnanca a aby nastala situácia kedy zamestnávateľ využije 70%, je potrebné, aby zamestnancovi nedokázal prideliť náhradnú prácu podľa jeho pracovnej zmluvy(čiže, ak nie je výroba pre operátorov na predvýrobe, môžu byť zamestnanci pridelení na prácu na montáž a podobne.)
V tomto prípade však niekedy nadriadení využívajú to, že zamestnancom ponúknu montáž, alebo dovolenku(keďže zamestnávateľ ju už nestíha nariadiť 7 dní vopred) a niektorí zamestnanci si radšej zoberú dovolenku, ktorú si tak zbytočne míňajú. Ak by takýto operátori, súhlasili, s výrobou na montáži, je veľmi otázne, či by sa pre nich vôbec našla práca a či by vtedy nadriadení nemuseli začať riešiť 70%, nakoľko aj majstri na montáži nečakajú nato, kedy sa im tam objavia operátori, ktorí napríklad v živote na linke nepracovali. Preto nedoporučujeme si míňať dovolenku v takýchto prípadoch.

8.PRACOVNÉ VOĽNO S NÁHRADOU MZDY :
Netreba zabudnúť, na ktoré dni má zamestnanec nárok čerpať voľno s náhradou mzdy podľa Zákonníka práce + navyše z Kolektívnej zmluvy:
- narodenie dieťaťa zamestnancovi; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na prevoz matky dieťaťa do zdravotníckeho zariadenia a späť + dodatočne nárok z KZ na jeden deň voľna , uvedené voľno môže zamestnanec vyčerpať do 1 mesiaca po narodení dieťaťa v dohodnutom termíne s nadriadeným.
- pracovné voľno s náhradou mzdy na dva dni (+1 deň z KZ) pri úmrtí manžela alebo dieťaťa a na ďalší deň na účasť na pohrebe týchto osôb,
- pracovné voľno s náhradou mzdy na jeden deň na účasť(+ 1 deň z KZ) na pohrebe rodiča a súrodenca zamestnanca, rodiča a súrodenca jeho manžela, ako aj manžela súrodenca zamestnanca a na ďalší deň, ak zamestnanec obstaráva pohreb týchto osôb,
- pracovné voľno s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas, najviac na jeden deň, na účasť na pohrebe prarodiča alebo vnuka zamestnanca, alebo prarodiča jeho manžela, alebo inej osoby, ktorá síce nepatrí k uvedeným príbuzným, ale žila so zamestnancom v čase úmrtia v domácnosti, a na ďalší deň, ak zamestnanec obstaráva pohreb týchto osôb,
- svadba; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na jeden deň na účasť na vlastnej svadbe(+1 deň z KZ pri prvej vlastnej svadbe počas trvania pracovného pomeru) a pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na účasť na svadbe dieťaťa a rodiča zamestnanca.
- zamestnanec, ktorý daruje krv alebo deriváty krvi v deň, v ktorý má podľa pracovného kalendára nastúpiť na nočnú alebo poobednú zmenu, má nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy.

 

 

Kedže podpisom vyjadruješ súhlas, nepodpisuj nič, čomu nerozumieš a s čím nie si na 100% stotožnený :)

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať